IQRC a EPC

EPC - garantovaná energetická služba.

Náš systém úsporného vykurovania IQRC je možné realizovať aj formou "splátok z úspor". Po vypracovaní energetického auditu navrhneme spôsob dodávky a dlhodobej spolupráce. Splátky z úspor sú garanciou efektívnosti nášho riešenia.

Definícia podľa Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti:
Energetická služba je služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.